Aviso Legal

Aviso Legal

O presente Aviso Legal regula o acceso, navegación e uso do presente sitio web: www.secogourmet.com (en diante, o “Sitio web”).

1. Información sobre o Titular

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de Servizos, da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, detallámoslle a continuación os datos do titular do Sitio web:

Antonio José González Abalo “Charcuterías Seco” - NIF: 44806673M

Enderezo: Área Central, local 23-15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

Dominio/s: www.secogourmet.com

Contacto: Tel. 981 / 981560205

2. Usuario

O acceso e/ou uso ao Sitio web atribúelle a condición de Usuario, e acepta, desde o devandito acceso e/o uso, o presente Aviso Legal, así como todas e cada unha das condicións e restricións que estean publicadas no Sitio web no momento en que acceda ao mesmo.

O acceso ao Sitio web e/ou a utilización de calquera dos servizos nel incluídos supoñerá a aceptación de todas as condicións de uso. CHARCUTERIA SECO resérvase o dereito para modificar unilateralmente o Sitio web e os servizos nel ofrecidos, incluíndo a modificación das condicións de uso. Nese caso, avisará previamente ao Usuario. Recoméndase ao Usuario que lea este Aviso Legal tantas veces como acceda ao Sitio web.

3. Condicións de utilización do Sitio Web

O Sitio web pode proporcionar acceso a multitude de textos, gráficos, debuxos, códigos, software, imaxes, expresións e informacións (en diante, "Contidos") pertencentes a CHARCUTERIA SECO ou a terceiros aos que o Usuario pode ter acceso.


O Usuario asume a responsabilidade do uso do Sitio web. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que, no seu caso, sexa necesario para acceder aos Contidos e servizos que ofreza o Sitio web. O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos Contidos ofrecidos a través do Sitio web e con carácter enunciativo, pero non limitativo, prohíbese:

(i) A utilización do Sitio web ou de calquera dos seus servizos e/ou contidos con fins ou efectos ilícitos, contrarios á boa fe, á orde pública ou ao establecido nas condicións do presente Sitio web;

(ii) Calquera uso lesivo de dereitos ou intereses de terceiros ou que, de calquera forma, dificulten a utilización por parte doutros Usuarios a normal utilización do Sitio web e/ou os seus servizos ou provoquen danos nos sistemas físicos e lóxicos do titular do Sitio web ou de terceiras persoas;

(iii) Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexan susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados.


CHARCUTERIA SECO terá dereito a investigar e denunciar calquera das condutas mencionadas de acordo coa Lei, así como a colaborar coas autoridades na investigación das devanditas actuacións.

4. Exclusión de garantías e responsabilidade

4.a) Exclusión de garantías e responsabilidade polo funcionamento do Sitio web.

CHARCUTERIA SECO declara que adoptou as medidas necesarias que, dentro das súas posibilidades e o estado da tecnoloxía, permitan o correcto funcionamento do seu Sitio web, así como a ausencia de virus e compoñentes daniños. Con todo, dada a natureza da tecnoloxía e as telecomunicacións CHARCUTERÍA SECO non pode garantir o correcto funcionamento do Sitio web permanentemente, por tanto non asumirá ningunha responsabilidade neste sentido.

CHARCUTERÍA SECO tampouco pode garantir a utilidade do Sitio web e/o os seus servizos para a realización de ningunha actividade en particular, a súa infalibilidade nin que o Usuario poida utilizar en todo momento o Sitio web ou os servizos que se ofrezan.

CHARCUTERÍA SECO poderá suspender temporalmente e sen previo aviso, a accesibilidade ao Sitio web con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora e está autorizado a efectuar cantas modificacións técnicas sexan precisas para mellorar a calidade, rendemento, eficacia do sistema e da súa conexión. Con todo, sempre que as circunstancias o permitan, CHARCUTERÍA SECO comunicará ao Usuario, con antelación suficiente, a data prevista para a suspensión dos servizos.


4.b) Exclusión de garantías e responsabilidade polos Contidos.

CHARCUTERÍA SECO non pode garantir a idoneidade dos Contidos incluídos no Sitio web para fins particulares de quen acceda á mesma. En consecuencia, tanto o acceso ao devandito Sitio web como o uso que poida facerse da información e Contidos incluídos no mesmo efectúase baixo a exclusiva responsabilidade do Usuario,
polo que CHARCUTERÍA SECO non responderá en ningún caso polos eventuais prexuízos derivados do mal uso da información e Contidos accesibles no Sitio web.


4.c) Exclusión de garantías e responsabilidade por ligazóns a outras páxinas/strong>

O Sitio web pode permitir ao Usuario o seu acceso por medio de ligazóns a outras páxinas web. CHARCUTERÍA SECO non asume ningunha responsabilidade sobre as ligazóns a outras páxinas web que se atopen no Sitio web, podendo levar ao Usuario a outros sitios web sobre os que CHARCUTERÍA SECO non ten ningún tipo de control. CHARCUTERÍA
SECO non responde nin fai seu o contido das páxinas web enlazadas, nin garante a legalidade, exactitude, veracidade e fiabilidade da información que inclúan. A existencia dunha ligazón non supoñerá a existencia de relación de ningún tipo entre CHARCUTERÍA SECO e a titular do sitio enlazado, polo que o Usuario accede baixo a súa exclusiva
responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos. CHARCUTERÍA SECO non terá ningún tipo de responsabilidade por infraccións ou danos que se causen ao Usuario ou a terceiros polo contido das páxinas web ás que se atopen no presente Sitio web.

5. Duración e modificación

Enténdense como vixentes, as condicións que estean publicadas no momento no que o Usuario acceda ao Sitio web. CHARCUTERÍA SECO poderá suprimir, engadir ou cambiar os Contidos do presente Aviso Legal. En caso de realizar algún cambio, comunicarase ao Usuario. O acceso e/ou uso do Sitio web entenderanse como unha aceptación por parte do Usuario das condicións do presente Aviso Legal e, no seu caso, os cambios efectuados nas mesmas.

6. Lexislación aplicable e xurisdición

As presentes Condicións Xerais rexeranse e interpretaranse de acordo coas Leis de Españolas. As partes sométense, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do vendedor.

En virtude do disposto no Regulamento (UE) no 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativo á resolución de litixios en liña en materia de consumo, Charcutería Seco tamén lle informa que, en caso de controversia, o Usuario residente da Unión Europea poderá acudir á “Plataforma En liña de Resolución de Conflitos” que desenvolveu a Comisión Europea, co fin de tentar resolver extraxudicialmente calquera controversia que se derive da prestación de servizos por parte de Charcutería Seco.

Para a acceder á “Plataforma En Liña de Resolución de Conflitos” pode facelo a través da seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

En calquera caso, Charcutería Seco fai constar ao Usuario de que dispón dunha Folla de Reclamación mediante as cales vostede
poderá formular calquera queixa ou reclamación en relación cos servizos prestados por Charcutería Seco.