Política de Privacidade

Política de Privacidade

A protección de datos é unha cuestión de confianza e a túa privacidade é de máxima importancia para nós, por iso, adaptamos a nosa Política de Privacidade á lexislación vixente en España (e Europa) en materia de Protección de Datos. Antonio J. González Abalo-Charcutería Seco declara cumprir co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos.

1. Responsable do tratamento de datos

Antonio J. González Abalo – Charcutería Seco NIF 44806673M (en diante CHARCUTERÍA SECO). Podes poñerte en contacto connosco a través do noso correo electrónico charcuteriasecoareacentral@gmail.com

2. Que datos persoais tratamos?

Os datos persoais que debes facilitar a Charcutería Seco e que por tanto Charcutería Seco posúe sobre ti, son nome e apelidos, correo electrónico, dirección de envío e facturación, teléfono, artigos adquiridos e importe e método de pago (só o método seleccionado, ningún dato bancario). Devanditos datos solicítanse para o cumprimento do contrato creado contigo e poderás pedir a súa rectificación, supresión ou eliminación en calquera momento.

3. Como utilizamos a túa información persoal e cal é a súa finalidade?

Charcutería Seco garante que os teus datos serán tratados de forma lícita, leal e transparente, recollidos cos fins determinados, explícitos e lexítimos explicados na presente Política de Privacidade e baixo o teu consentimento para ser tratados. Terás dereito a retirar o teu consentimento en calquera momento.

En Charcutería Seco tratamos a información que nos facilitas coa finalidade de xestionar as relacións contractuais establecidas contigo (remitir o pedido á persoa e dirección correctas, atender as solicitudes ou dúbidas que nos expoñas, mandarche toda información necesaria sobre as túas compras e proporcionarche información acerca dos produtos de Charcutería Seco). Con esta información tamén podemos mellorar a túa experiencia de usuario na web mostrándoche produtos relacionados cos teus intereses. En base á información proporcionada, Charcutería Seco crea perfís comerciais coa intención de ofrecer publicidade adaptada e personalizada ás necesidades dos seus usuarios (remarketing), así como o envío de comunicacións comerciais, promocións e descontos (newsletters) máis específicas centrada nos seus intereses, a condición de que houbese aceptación expresa previa pola súa banda.


Os datos proporcionados conservaranse o tempo necesario en función da finalidade do tratamento. No caso de comunicacións comerciais unicamente se manterán baixo o consentimento do interesado e se este non solicitou a súa supresión. No caso de datos útiles para levar a cabo a relación mercantil, estes gardaranse durante o prazo legal esixido.


Os datos serán recollidos exclusivamente para os fins lexítimos e aquí citados, e non serán tratados ulteriormente de maneira incompatible co seu devandito fin.

A este respecto, informámoste de que co fin de cumprir co contrato suscitado contigo (facerche chegar o pedido) ou informarte de posibles incidencias durante o devandito proceso, pódenseche remitir comunicacións relacionadas co mesmo a través dos medios facilitados por ti (correo electrónico ou teléfono). Ditas medidas son estritamente necesarias para a correcta xestión do contrato. Neste sentido por tanto, e mentres non termine o proceso, non será posible pola túa banda opoñerte ao tratamento dos teus datos xa que de non facilitarnos esta información non poderiamos cumprir coa nosa parte acordada no contrato de compra-venda.

De igual forma, se marcas a casilla correspondente ao consentimento de cesión dos teus datos para comunicacións comerciais, autorízasnos a mandarche mensaxes promocionais de carácter informativo, descontos e promocións adaptados aos teus intereses. Do mesmo xeito, poderás revogar devandito consentimento e darte de baixa de maneira fácil e gratuíta, por escrito a Charcutería Seco, Área Central, local 23-15707 Santiago de Compostela ou a través do noso Formulario de contacto.

En resumo, a base legal na que se apoia o tratamento lexítimo dos teus datos persoais susténtase sobre a necesidade do devandito tratamento para a execución do contrato de compra-venda establecido contigo. Tamén se apoia sobre a necesidade do tratamento dos datos para o envío de comunicacións comerciais, en base ao teu consentimento, e sobre o interese lexítimo de Charcutería Seco (fins estatísticos, realización de estudos de mercado, sondaxes etc.) sempre que non prevaleza sobre os teus dereitos nin intereses.

4. A que te comprometes se aceptas a nosa Política de Privacidade?

Charcutería Seco presume que os datos foron introducidos polo seu titular ou por unha persoa autorizada por este, así como que son correctos e exactos. Correspóndeche a ti a actualización dos teus propios datos. Por tanto, es responsable da veracidade dos datos e Charcutería Seco non será responsable da inexactitude dos datos persoais dos seus clientes. Se aceptas a nosa política de privacidade, declaras que toda a información que nos facilitas é veraz e asumes que es o único responsable de calquera dano ou
prexuízo que dita información poida causar a Charcutería Seco.


Queda terminantemente prohibido o envío de datos persoais por medio desta web a usuarios menores de 14 anos. Por este motivo, se envías información persoal a través deste sitio web, garántesnos que tes 14 anos ou máis.


É obrigatoria a aceptación desta Política de Privacidade tanto para levar a cabo unha compra en Charcutería Seco como para facernos chegar calquera consulta por medio do formulario de contacto. Pola mera visita á web, os usuarios non facilitan información persoal algunha nin quedan obrigados a facilitala. Os clientes e usuarios comprométense a navegar pola páxina web e a utilizar o contido de forma correcta, non realizando ningún tipo de acción fraudulenta sobre a mesma.

5. Quen ten acceso aos teus datos?

Os datos proporcionados poden ser legalmente transferidos aos nosos provedores de servizos, tanto dentro como fóra do Espazo Económico Europeo (EEE). Aqueloutras localizados fóra do EEE están suxeitos ao 'Privacy Shield' (cando se atopan nos Estados Unidos) ou amparados por outras bases legais. Estes provedores de servizos poden ser, por exemplo, empresas de transporte ou terceiras empresas encargadas de enviar comunicacións comerciais personalizadas en nome de Charcutería Seco, ademais doutras transferencias previstas na Lei.

6. Seguridade na compra

Charcutería Seco comprométese a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que nos facilites e a utilizala unicamente para os fins indicados. Conforme á lexislación vixente en materia de protección de datos, Charcutería Seco comprométese a adoptar os niveis de seguridade adecuados aos datos facilitados polos seus clientes e, ademais, a instalar todos os medios e medidas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e extracción dos mesmos.


En Charcutería Seco utilizamos tecnoloxía SSL que nos permite encriptar os datos que nos facilitas e evitar o acceso de terceiros aos mesmos. Con todo, a protección máis importante é o teu propio contrasinal. Nunca facilites o teu contrasinal a terceiros e evita que a túa conta sexa accesible.

Os datos que facilites só se utilizarán para a tramitación de pedidos e a mellora dos nosos servizos, pero xamais os cederemos a terceiros sen o teu consentimento previo.

7. Dereitos do usuario

Tes dereito a solicitar o acceso aos datos persoais que dispoñemos de ti. Da mesma forma, tes dereito a solicitar a súa rectificación, supresión ou limitación do tratamento dos mesmos, así como á oposición do seu uso ou á portabilidade dos teus datos en calquera momento, sempre que xa non sexan necesarios para os fins con que foron recollidos (en concreto, a celebración do contrato de compra-venda, o envío do pedido realizado).

Os dereitos de que dispós son os seguintes:

  • Dereito a Oposición. Podes opoñerte ao tratamento dos teus datos, a través da revogación do consentimento anteriormente cedido. Desta maneira non procesaremos os teus datos persoais con fins comerciais. Unicamente enviaranse comunicacións estritamente necesarias para o cumprimento do contrato ou a notificación de calquera incidencia no proceso.
  • Dereito de Acceso. Tes completo acceso a toda a información que dispoñemos referente á túa persoa e ás finalidades que lle demos, tanto propias como comunicacións a terceiras empresas xa sexa por cuestións legais ou baixo o teu consentimento previo.
  • Dereito de Rectificación. Podes modificar os teus datos e actualizalos cando o consideres oportuno.
  • Dereito á Portabilidade. Tes dereito a descargar esta información de forma sinxela desde a túa conta de usuario.
  • Dereito ao Esquecemento. Podes esixir a cancelación dos teus datos unha vez cumprido o prazo legal de conservación fixado pola normativa de aplicación.

Para facer uso de calquera destes dereitos, debes contactar connosco mediante unha mensaxe a través do noso Formulario de contacto, ou ben por correo postal a Charcutería Seco, Área Central, Local 23 – 15707 Santiago de Compostela (A Coruña). Para iso deberás acreditar de maneira fidedigna a túa identidade achegando unha fotocopia do DNI.

Así mesmo, informámoste de que podes presentar unha reclamación #ante a autoridade de control en materia de Protección de Datos competente se consideras que non obtiveches satisfacción no exercicio dos teus dereitos. Para facer uso deste dereito podes recorrer aquí: www.aepd.es

8. Reserva do dereito a cambios na Política de Privacidade

A política de privacidade de Charcutería Seco está adaptada á lexislación Vixente en España (e Europa) en materia de Protección de Datos (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016). É posible que ocasionalmente modifiquemos ou adaptemos algún termo da nosa política de privacidade, sempre de acordo á lei e ao regulamento vixente. Recomendámosche que de cando en vez, e antes de realizar un pedido, leas a presente política de privacidade para estar informado en todo momento.


Por tanto Charcutería Seco posúe sobre ti, son nome e apelidos, correo electrónico, dirección de envío e facturación, teléfono, artigos adquiridos e importe e método de pago (só o método seleccionado, ningún dato bancario). Devanditos datos solicítanse para o cumprimento do contrato creado contigo e poderás pedir a súa rectificación, supresión ou eliminación en calquera momento.